Uvjeti korištenja – Ugovor o korištenju usluga društva Smart Pixel d.o.o.


Uvjeti korištenja usluga društva SMART PIXEL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, (u daljnjem tekstu Uvjeti korištenja), Donji Babin potok 107 B, 52223 Vrhovine, OIB  75813546605, registriranog u Trgovačkom sudu Rijeka, MBS  5678897 (u daljnjem tekstu Smart Pixel), koje korisnik prihvaća u potpunosti narudžbom usluge (korisnik usluga je svaka pravna i fizička osoba koja naruči ili koristi usluge društva Smart Pixel d.o.o.(u daljnjem tekstu Korisnik)).
Za sve odnose koji ovim Uvjetima korištenja nisu predvidjeni primjenjivati će odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016).

Članak 1.

Otvaranje usluge – otvaranje korisničkog računa – zasnivanje ugovornog odnosa
Usluge društva Smart Pixel d.o.o. objavljene su na web stranicama www.optimus-hosting.eu.
Cijene na web stranicama su EUR i iskazane su bez PDV-a.
Nakon što korisnik izabere usluge na web stranicama SMART PIXEL-a, pročita i prihvati kao obvezujuće ove Uvjete korištenja, te klikom na gumb za potvrdu narudžbe, kreirat će korisnički račun u Smart Pixel-u, na portalu za klijente www.optimus-hosting.eu (u daljnjem tekstu Smart Pixel portal), a na Email upisan kod narudžbe dobit će automatski, podatke za pristup na Smart Pixel portal i ponudu za uplatu.
Time se sklapa Ugovor na daljinu, na koji se primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14 i 110/15.
Korisnik je dužan na korisničkom portalu društva Smart Pixel d.o.o.,  Smart Pixel portalu upisati točne identifikacijske podatke (ime, prezime, naziv, adresa, Email, telefon, OIB (OIB je potreban za firme i sve one koji trebaju ispravan R1 račun). Korisnik je dužan imati upisane ispravne i točne podatke na Smart Pixel portalu. Važno je da imate upisan ispravan Email jer na njega ćete dobiti ponudu za kreiranje ili produženje usluga, na taj Email kontaktirati ćemo Vas ako primjetimo probleme u funkcioniranju usluga, na taj Email moći ćete dobiti povjerljive podatke, s njime ćete se moći logirati na Smart Pixel portal, ažurirati svoje podatke, otvarati razne zahtjeve (tikete), otkazati uslugu. Ako Email neće biti točan i ispravan, postoji opasnost da Vaša domena ili usluga istekne, da prestane raditi, da usluge budu suspendirane. Odgvornost za nastalu štetu snosi isključivo korisnik usluga.

Članak 2.

Plaćanje, aktiviranje i otkaz usluge
Usluge Smart Pixela se plaćaju avansno, unaprijed za određeno razdoblje, te moraju biti uplaćene u cjelosti i na vrijeme. 
Uplate se mogu izvršiti putem naloga za plaćanje, poštanskom uplatnicom, kreditnom karticom ili PayPalom.
Obaveza korisnika je upisati točan model plaćanja s ponude kako bi mogli bez greške i dileme proknjižiti kao plaćenu točnu ponudu. Smart Pixel neće biti odgovoran ukoliko se u slučaju pogrešnog ili neupisanog modela plaćanja ponuda ne ažurira kao plaćena, te se usluga ne aktivira.
Nakon što se ažurira uplata prema ponudi, automatski se kreira R1 račun s podacima kao na ponudi, te se plaćene usluge aktiviraju (većina usluga aktivira se odmah, automatski, a usluge koje se ne aktiviraju automatski aktiviraju se u roku 48 radnih sati ili prema dogovoru). Korisnik prihvaća da se račun šalje u elektronskom obliku, u PDF formatu, na Email upisan u portalu za klijente. Račune ne šaljemo poštom.
Podaci računa ne mogu se mijenjati nakon uplate.
Naziv primatelja računa i njegov OIB ne mogu se mijenjati u portalu za klijente. Za takve slučajeve korisnik će otvoriti novi korisnički račun, s novim podacima prije plaćanja usluga, te preseliti usluge u novi korisnički račun slanjem autoriziranog zahtjeva u Smart Pixel portalu.
Početak razdoblja usluge smatra se datum aktivacije usluge, osim ako nije drugačije dogovoreno. Kraj razdoblja zakupa usluga iskazan je na ponudi i računu.
Ponuda za produžetak zakupa usluge šalje se 14 dana prije isteka usluge, na emailove upisane u Smart Pixel portalu i mora biti plaćena prije kraja zakupljenog razdoblja. Preporučamo da ponude za domene platite čim prije, najbolje odmah po primitku ponude, jer neki registri mogu blokirati i oduzeti domenu ako se s uplatom zakasni makar samo jedan dan.
Smart Pixel d.o.o. nije odgovoran za neisporučene ponude.
Korisnik ima mogućnost u bilo kom trenutku sam izvršiti pregled stanja na Smart Pixel portalu, automatiziranom online sustavu za praćenje poslovanja gdje ima pregled naručenih usluga, zahtjeva (tiketa) i obaveza.
Ukoliko plaćanje nije podmireno na vrijeme usluga s neplaćene ponude će biti suspendirana.
U slučaju neplaćanja obaveza dužem od 30 dana od isteka valute Smart Pixel ima pravo izbrisati uslugu, bez obaveze čuvanja sadržaja.
Neke usluge ili dijelovi usluge limitiraju se na neki vremenski period. Ako period zakupa usluge bude prekoračen Smart Pixel ima pravo suspendirati uslugu i to je pretpostavljena, automatizirana akcija, ali i povećati ili smanjiti period prema vlastitoj procjeni.
Vremenski period takvih usluga ili dijelova usluga nisu prenosivi (neiskorišteni dio perioda nemože se prenijeti u novo razdoblje).
Korisnik može povećati limite promjenom paketa usluga ili zakupom većeg limita.
Najpoznatije takve usluge su mjesečni Bandwidth (promet prema i sa servera) i broj poslanih Emailova na sat.
Korisnik usluge ima pravo ne produžiti, otkazati uslugu, a o tome mora obavijestiti Smart Pixel d.o.o. klikom na otkaz usluge na Smart Pixel portalu, kreiranjem zahtjeva (tiketa) ili slanjem autoriziranog dokumenta.
Kupac se slaže da će eventualni prekid pružanja usluge zatražiti najkasnije 5 dana prije datuma produljenja pretplate, u suprotnom prihvaća obavezu plaćanja usluge za slijedeće razdoblje.
Neplaćene hosting usluge će biti suspendirane. Smart Pixel d.o.o. ima pravo suspendirane i neaktivne usluge izbrisati sa servera, otkazati i nije dužan čuvati izbrisani sadržaj u arhivi.
Za ponovno aktiviranje usluga kupac je dužan javiti se u Smart Pixel da se provjeri da li se suspendirana usluga može reaktivirati. Plaćanje ponuda čiji je rok plaćanja istekao se ne preporučuje.

Smart Pixel d.o.o. ima pravo odbiti narudžbu za usluge ukoliko postoje sumnje u zakonito korištenje usluga, u identitet korisnika usluge, ukoliko korisnik svojim korištenjem usluga onemogućava ispravno korištenje usluga ostalih korisnika ili prema vlastitoj procjeni.
Smart Pixel d.o.o. ima pravo prekinuti davanje usluga bez povrata novca, ako se utvrdi da se kupac nije pridržavao ovih Uvjeta korištenja kako bi zaštitio sebe, servere i/ili ostale korisnike servera.

Članak 3.

Korištenje usluga
WWW poslužitelj može se koristiti za privatne ili komercijalne potrebe kupca.

Kupac se slaže sa slijedećim uvjetima korištenja SMART PIXEL d.o.o. servera:

Članak 4.

Preprodaja prostora
Kupac ne može preprodavati zakupljene resurse drugim komercijalnim korisnicima.

Članak 5.

Domene
Registracija naplatnih domena  te produženje registracije domena naplaćuju se zasebno prema cjeniku na stranicama www.Smart Pixel.hr. Ponuda za produljenje domene šalje se kupcu 14 dana prije isteka domene. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena na vrijeme, do valute plaćanja navedene na računu, te da ukinute domene 30 dana nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu ili ući u Redemption period, u kojem se visina registracije domene odredjuje prema dogovoru.
Registracija domena fi .no .be .at te mora biti plaćena odmah ili najkasnije 5 dana od datuma ponude. Kupac se slaže i razumije da će domena biti ukinuta ukoliko nije plaćena. Ukinute domene nakon suspenzije mogu biti prodane novom kupcu.
Registrant (Vlasnik domene) .eu mora imati prebivalište u zemlji članici EU. Kupac se slaže i daje pravo tvrtci Smart Pixel da proslijedi podatke upisane o vlasniku domene u skladu s Pravilima i uvjetima registracije .eu domena objavljene na službenim stranicama www.eurid.eu. U slučaju kršenja pravila domena može biti oduzeta registrantu bez ikakve naknade. 
Registracija domene .hr – provodi se prema pravilniku Carneta koji možete pročitati na stranicama www.Carnet.hr i www.dns.hr
Za sve ostale domene vrijedi jednostavno pravilo: domena mora biti plaćena na vrijeme, u suprotnom će biti suspendirana i ukinuta.
SMART PIXEL d.o.o. ne jamči i ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko domena u vremenu od izvršene narudžbe i do završetka procesa registracije bude registrirana od treće osobe.
Novac se u takvom slučaju vraća korisniku ili korisnik izabire neko drugo ime domene.

SMART PIXEL d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko domena bude blokirana ili izbrisana na centralnom registru ako nije ili ne radi u skladu s pravilnikom registra.
Novac se u takvom slučaju ne vraća.

Članak 7.

Sadržaj stranica:
SMART PIXEL d.o.o. nema obvezu provjeravanja sadržaja koji se nalaze u korisničkom web prostoru.
Korisnik servera snosi punu odgovornost korištenja usluga, a SMART PIXEL d.o.o. ne daje nikakvo jamstvo i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpjeti korištenjem Smart Pixel usluga.

Članak 8.

Povrat novca u roku 30 dana u slučaju nezadovoljstva kupca
Za svoje web hosting usluge Smart Pixel jamči povrat uplaćenog novca u roku 30 dana od početka pružanja usluge, ukoliko je kupac nezadovoljan pruženim uslugama. 
Novac se ne vraća za pretplatu na dedicirane servere, SSL certifikate, web dizajn, konzalting usluge, te za registracije i produljenja registracije domena. Rok za povrat novca kupcu je 15 dana od datuma otvaranja zahtjeva (tiketa) za povratom novca.
Nakon isteka roka 30 dana korisnik nema pravo zatražiti povrat novca.
Smart Pixel d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme, a objavljeni su stalno na stranicama www.optimus-hosting.eu/tos .

Nadamo se da su pravila korištenja naših usluga jednostavna i prihvatljiva, a pozivamo sve koji smatraju da neki od naših kupaca djeluju suprotno ovom pravilniku da nas o tome obavijeste putem formulara.